අපගේ Advanteges

Hengshui Jujie ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සමාගම, සීමාසහිත ප්ලාස්ටික් සහ රබර් නිෂ්පාදන සඳහා විශේෂිත සමාගමක් වේ. සමාගම බීජිං නගරයට යාබද චීනයේ හොබෙයි පළාතේ පිහිටා ඇත. සියළු සේවකයින් වැඩ පළපුරුද්ද 10 කට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙනවා, අපේ සමාගම ලබා දීමට හැකි ...

අපගේ ගණුදෙනු