നമ്മുടെ അദ്വംതെഗെസ്

Hengshui ജുജിഎ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു കമ്പനിയാണ്. കമ്പനി ചൈന ബീജിംഗ് നഗരത്തിന്റെ സമീപം ഓഫ് ഹെബെയ് പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി. എല്ലാ ജീവനക്കാരെ അനുഭവം കൂടുതൽ 10 വർഷം; ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയും ...

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ